MH-beskrivning Basta, Brinna, Böna, Bison och Bastard
Lindesberg 090425 Beskrivare: Robban Axelsson

Rutor med överstruken och ljusgrå text är diskvalificerande fel enligt Rottweilerklubbens riktlinjer

 


1

2

3

4

5

1a
Kontakt
Hälsning

Avvisar kontakt – morrning och/eller bitförsök

Undviker kontakt – skyggar och drar sig undan

Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan

Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad
Oops Hera Bison Basse Basta Brinna Böna

Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla

1b
Kontakt
Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka

Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll

Följer med hela sträckan, neutral
Oops

Följer med villigt, engagerar sig
Hera Bison Basse Basta Brinna Böna

Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller

1c
Kontakt
Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök

Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren
Hera

Accepterar, är neutral

Accepterar, svarar med kontakt-beteende
Oops Bison Basse Basta Brinna Böna

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren

2a
Lek 1
Leklust

Leker ej

Leker ej, men visar intresse

Leker – startar långsamt, men blir aktiv

Leker aktivt, startar snabbt
Oops Hera Basta Brinna Basse

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt
Bison Böna

2b
Lek 1
Gripande

Griper ej

Griper ej, nosar på föremålet

Griper försiktigt eller nyper i föremålet
Basta Brinna

Griper direkt med hela munnen
Oops Hera Basse

Griper direkt, hugger föremålet
Bison Böna

2c
Lek 1
Dragkamp

Biter ej

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot

Biter – drar emot, släpper, tar om
Bison Basse

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper
Hera Basta Brinna Böna

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper
Oops

3a:1
Förföljande

Startar ej

Startar men avbryter

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet
Oops Hera Bison Basse Basta Brinna Böna

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända

3a:2
Förföljande

Startar ej

Startar men avbryter

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet
Oops Hera Bison Basse Basta Brinna Böna

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända

3b:1
Gripande

Nonchalerar bytet/springer ej fram

Griper ej, nosar på föremålet
Bison Basse Basta Brinna

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning
Böna

Griper direkt, släpper

Griper direkt. Behåller bytet i minst tre sekunder
Oops Hera

3b:2
Gripande

Nonchalerar bytet/springer ej fram

Griper ej, nosar på föremålet

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning
Bison Basse Brinna Böna

Griper direkt, släpper

Griper direkt. Behåller bytet i minst tre sekunder
Oops Hera Basta

4
Aktivitet

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv

Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger
Basta Brinna Böna

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetsförhöjningar
Hera Bison

Är uppmärksam men något orolig, vandrar runt och nosar
Oops Basse

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter

5a
Avst. Lek
Intresse

Engageras ej av figuranten. Ointresserad

Kontroll. Avbrott kan förekomma

Intresserad, följer figuranten utan avbrott
Basta Brinna Basse

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök
Oops Hera BisonBöna

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök

5b
Avst. Lek
Hot/Agg

Inga skall eller morrningar
Oops Hera BisonBasta Böna

Enstaka skall och/eller morrningar under momentets 1:a del
Brinna

Enstaka skall och/eller morrningar under momentets 1:a och 2:a del
Basse

Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets 1:a del

Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets 1:a och 2:a del

5c
Avst. Lek
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten, ointresserad
Basse

Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet

Går fram när figuranten ger sig tillkänna
Basta Brinna

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning
Oops Hera BisonBöna

Går fram direkt till figuranten utan hjälp

5d
Avst. Lek
Leklust

Visar inget intresse
Basse

Leker ej men visar intresse
Hera

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot
Oops Bison Brinna Böna

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.
Basta

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej

5e
Avst. Lek
Samarbete

Visar inget intresse
Basse

Blir aktiv men avbryter
Hera Bison

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv
Oops Basta Brinna Böna

Är aktiv med figuranten. Intresse även mot passiv figurant

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek

6a
Överraskning
Rädsla

Stannar, kort stopp
Hera

Hukar sig och stannar
Oops

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken
Bison Basse Basta Brinna Böna

Flyr högst fem meter

Flyr mer än fem meter

6b
Överraskning
Hot/Agg

Visar inga hotbeteenden
Oops Hera Bison

Visar enstaka hotbeteenden
Basta Böna Basse

Visar flera hotbeteenden under längre tid
Brinna

Visar flera hotbeteenden och någon attack

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett

6c
Överraskning
Nyfikenhet

Går fram när föraren lägger ner overallen / går inte fram

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen – lockar på hunden
Brinna Böna

Går fram till overallen när föraren står bredvid
Bison Basse Basta

Går fram till overallen när föraren gått halva sträckan
Oops

Går fram till overallen utan hjälp
Hera

6d
Överraskning
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver
Hera Bison Basse Basta Brinna Böna

Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna
Oops

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager

6e
Överraskning
Kvarstående intresse

Inget intresse för overallen
Hera Brinna Böna Basse

Stannar upp, luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle
Oops Bison Basta

Stannar upp, luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen

Biter i/leker mot overallen. Intresset minskar efterhand

Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager

7a
Ljudkänsl
Rädsla

Stannar, kort stopp
Hera
Bison Basse Brinna

Hukar sig och stannar
Oops Böna

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken
Basta

Flyr högst fem meter

Flyr mer än fem meter

7b
Ljudkänslt
Nyfikenhet

Går inte fram

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet – lockar på hunden
Böna

Går fram till skramlet när föraren står bredvid

Går fram till skramlet när föraren gått halva sträckan
Basta

Går fram till skramlet utan hjälp
Oops Hera Bison Basse Brinna

7c
Ljudkänsl
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver
Oops Hera Bison Basse Basta Brinna Böna

Liten båge, eller liten tempoväxling eller tittar bort vid någon av passagerna

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager

7d
Ljudkänsl
Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällan
Oops Hera Bison Basse Basta Brinna Böna

Stannar upp. Luktar tittar på ljudkällan vid ett tillfälle

Stannar upp. Luktar på ljudkällan vid minst två tillfällen

Biter i/leker mot skramlet. Intresset avtar efterhand

Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager/td>

8a
Spöken
Hot/Agg

Visar inga hotbeteenden

Visar enstaka hotbeteenden

Visar flera hotbeteenden under längre tid
Oops Bison Basse Basta Brinna Böna

Visar flera hotbeteenden och någon attack
Hera

Visar hotbeteenden och flera attacker

8b
Spöken
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig

Tittar till mot spökena då och då

Kontrollerar/handlar mot spöken. Långa avbrott

Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott
Hera Bison Basta

Kontrollerar / handlar mot båda spökena under hela momentet
Oops Brinna Böna Basse

8c
Spöken
Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering
Hera Brinna Böna

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll
Oops Basta

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll
Basse

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen
Bison

8d
Spöken
Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figurantens förklädnad
Bison

Går fram när föraren talar med figuranten/lockar på hunden
Oops Hera  Basse

Går fram till spöket när föraren står bredvid
Basta Böna

Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet
Brinna

Går fram till spöket utan hjälp

8e
Spöken
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsöka

Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan

Besvarar kontakt när figurant bjuder
Basse

Tar kontakt själv, balanserad
Oops Hera BisonBasta Brinna Böna

Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla

9a
Lek 2
Leklust

Leker ej

Leker ej, men visar intresse

Leker – startar långsamt, men blir aktiv
Hera

Leker aktivt, startar snabbt
Oops Basta Brinna Basse

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt
Bison Böna

9b
Lek 2
Gripande

Griper ej

Griper ej, nosar på föremålet

Griper försiktigt eller nyper i föremålet
Basta Brinna

Griper direkt med hela munnen
Oops Hera Bison Basse

Griper direkt, hugger föremålet
Böna

10
Skott

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd
Oops Hera Bison Basse Basta Brinna Böna

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet

Avtagande reaktioner på skotten / riktar intresse mot skytten / återgår till aktivitet / passivitet

Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/avstår skott