MH-beskrivning A-kullen

Rutor med överstruken och ljusgrå text är diskvalificerande fel enligt Rottweilerklubbens riktlinjer

 


1

2

3

4

5

1a
Kontakt
Hälsning

Avvisar kontakt – morrning och/eller bitförsök

Undviker kontakt – skyggar och drar sig undan

Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan

Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad
Hera Abzurda Azca Axa Induz Terracozta AmbosAmiral

Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla

1b
Kontakt
Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka

Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll

Följer med hela sträckan, neutral
Amiral

Följer med villigt, engagerar sig
Hera Abzurda Azca Axa Ambos Induz Terracozta

Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller

1c
Kontakt
Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök

Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren
Hera Ambos

Accepterar, är neutral

Accepterar, svarar med kontakt-beteende
Abzurda Azca Axa Induz Terracozta Amiral

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren

2a
Lek 1
Leklust

Leker ej

Leker ej, men visar intresse

Leker – startar långsamt, men blir aktiv

Leker aktivt, startar snabbt
Hera Abzurda Axa Terracozta Ambos Amiral

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt
Azca
Induz

2b
Lek 1
Gripande

Griper ej

Griper ej, nosar på föremålet

Griper försiktigt eller nyper i föremålet
Induz

Griper direkt med hela munnen
Hera Terracozta Amiral

Griper direkt, hugger föremålet
Abzurda Azca Axa Ambos

2c
Lek 1
Dragkamp

Biter ej

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot

Biter – drar emot, släpper, tar om

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper
Hera Induz Amiral

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper
Abzurda Azca Axa Terracozta Ambos

3a:1
Förföljande

Startar ej

Startar men avbryter
Axa

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
Induz Abzurda Azca

Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet
Hera Terracozta Ambos Amiral

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända

3a:2
Förföljande

Startar ej
Axa
Ambos

Startar men avbryter

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
Azca

Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet
Hera Abzurda Terracozta Amiral

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända
Induz

3b:1
Gripande

Nonchalerar bytet/springer ej fram
Axa
Induz

Griper ej, nosar på föremålet
Ambos Amiral

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning
Abzurda Azca Terracozta

Griper direkt, släpper

Griper direkt. Behåller bytet i minst tre sekunder
Hera

3b:2
Gripande

Nonchalerar bytet/springer ej fram
Axa
Ambos Amiral

Griper ej, nosar på föremålet

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning
Azca
Terracozta

Griper direkt, släpper
Abzurda Induz

Griper direkt. Behåller bytet i minst tre sekunder
Hera

4
Aktivitet

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv

Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger
Axa

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetsförhöjningar
Hera Abzurda Ambos

Är uppmärksam men något orolig, vandrar runt och nosar
Azca
Induz Terracozta

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter

5a
Avst. Lek
Intresse

Engageras ej av figuranten. Ointresserad

Kontroll. Avbrott kan förekomma

Intresserad, följer figuranten utan avbrott
Abzurda Azca Axa Terracozta Ambos Amiral

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök
Hera Induz

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök

5b
Avst. Lek
Hot/Agg

Inga skall eller morrningar
Hera Abzurda Azca Induz Terracozta Ambos

Enstaka skall och/eller morrningar under momentets 1:a del
Axa

Enstaka skall och/eller morrningar under momentets 1:a och 2:a del

Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets 1:a del
Amiral

Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets 1:a och 2:a del

5c
Avst. Lek
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten, ointresserad
Ambos

Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet
Axa
Amiral

Går fram när figuranten ger sig tillkänna
Abzurda

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning
Hera Azca Induz Terracozta

Går fram direkt till figuranten utan hjälp

5d
Avst. Lek
Leklust

Visar inget intresse
Axa
Ambos

Leker ej men visar intresse
Hera Abzurda Amiral

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot
Azca

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej
Induz Terracozta

5e
Avst. Lek
Samarbete

Visar inget intresse
Axa
Ambos

Blir aktiv men avbryter
Hera Abzurda Amiral

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv
Azca

Är aktiv med figuranten. Intresse även mot passiv figurant
Terracozta

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek
Induz

6a
Överraskning
Rädsla

Stannar, kort stopp
Hera

Hukar sig och stannar
Abzurda Axa Induz Ambos

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

Flyr högst fem meter
Azca
Terracozta Amiral

Flyr mer än fem meter

6b
Överraskning
Hot/Agg

Visar inga hotbeteenden
Hera Axa

Visar enstaka hotbeteenden
Abzurda Azca Induz Terracozta Ambos

Visar flera hotbeteenden under längre tid
Amiral

Visar flera hotbeteenden och någon attack

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett

6c
Överraskning
Nyfikenhet

Går fram när föraren lägger ner overallen / går inte fram

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen – lockar på hunden
Axa
Amiral

Går fram till overallen när föraren står bredvid
Abzurda
Terracozta

Går fram till overallen när föraren gått halva sträckan
Azca
Ambos

Går fram till overallen utan hjälp
Hera Induz

6d
Överraskning
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver
Hera Azca Axa Terracozta Ambos

Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna
Abzurda

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen
Induz Amiral

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager

6e
Överraskning
Kvarstående intresse

Inget intresse för overallen
Hera Azca Axa

Stannar upp, luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle
Abzurda Terracozta Amiral

Stannar upp, luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen
Induz Ambos

Biter i/leker mot overallen. Intresset minskar efterhand

Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager

7a
Ljudkänsl
Rädsla

Stannar, kort stopp
Hera
Induz Ambos

Hukar sig och stannar
Abzurda

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken
Azca Axa

Flyr högst fem meter
Amiral

Flyr mer än fem meter
Terracozta

7b
Ljudkänslt
Nyfikenhet

Går inte fram
Induz

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet – lockar på hunden
Amiral

Går fram till skramlet när föraren står bredvid
Azca

Går fram till skramlet när föraren gått halva sträckan
Axa

Går fram till skramlet utan hjälp
Hera Abzurda Terracozta Ambos

7c
Ljudkänsl
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver
Hera Abzurda Azca Axa Induz Ambos Amiral

Liten båge, eller liten tempoväxling eller tittar bort vid någon av passagerna

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen
Terracozta

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager

7d
Ljudkänsl
Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällan
Hera Abzurda Azca AxaAmbos Amiral

Stannar upp. Luktar tittar på ljudkällan vid ett tillfälle
Induz Terracozta

Stannar upp. Luktar på ljudkällan vid minst två tillfällen

Biter i/leker mot skramlet. Intresset avtar efterhand

Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager/td>

8a
Spöken
Hot/Agg

Visar inga hotbeteenden

Visar enstaka hotbeteenden
Amiral

Visar flera hotbeteenden under längre tid
Azca
Induz Terracozta Ambos

Visar flera hotbeteenden och någon attack
Hera Abzurda Axa

Visar hotbeteenden och flera attacker

8b
Spöken
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig

Tittar till mot spökena då och då
Amiral

Kontrollerar/handlar mot spöken. Långa avbrott
Induz

Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott
Hera Abzurda Azca AxaAmbos

Kontrollerar / handlar mot båda spökena under hela momentet
Terracozta

8c
Spöken
Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering
Hera

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll
Abzurda Azca Axa Ambos

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen
Induz Terracozta Amiral

8d
Spöken
Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figurantens förklädnad
Axa
Induz TerracoztaAmiral

Går fram när föraren talar med figuranten/lockar på hunden
Hera

Går fram till spöket när föraren står bredvid
Abzurda

Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet
Azca
Ambos

Går fram till spöket utan hjälp

8e
Spöken
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök
Induz

Accepterar kontakt – helt oengagerad, men drar sig inte undan

Besvarar kontakt när figurant bjuder
Amiral

Tar kontakt själv, balanserad
Hera Abzurda Azca Axa Terracozta Ambos

Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla

9a
Lek 2
Leklust

Leker ej

Leker ej, men visar intresse

Leker – startar långsamt, men blir aktiv
Hera Amiral

Leker aktivt, startar snabbt
Abzurda Axa Induz Terracozta Ambos

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt
Azca

9b
Lek 2
Gripande

Griper ej

Griper ej, nosar på föremålet
Amiral

Griper försiktigt eller nyper i föremålet

Griper direkt med hela munnen
Hera Abzurda Azca AxaInduz Terracozta

Griper direkt, hugger föremålet

10
Skott

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd
Induz Hera Abzurda AzcaAxa Terracozta

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet

Avtagande reaktioner på skotten / riktar intresse mot skytten / återgår till aktivitet / passivitet
Ambos

Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/avstår skott
Amiral